algemene voorwaarden

 1. ALGEMEEN

  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke behandeling of sessie, les, workshop, aanbieding, yoga retraite en transactie tussen
  * Adriana Stan,
  * de Yoga Studio,
  * het Energetisch Praktijk,
  * One Happy Yoga Travel,
  en de klant, tenzij er door de partijen op een uitdrukkelijke en schriftelijke manier is afgeweken van deze algemene voorwaarden.

 2. VERPLICHTINGEN VAN ADRIANA STAN
  1. Adriana Stan staat ervoor in dat de behandelingen, sessies, lessen en workshops die worden uitgevoerd voldoen aan de eisen van goed en zorgvuldig vakmanschap. Hierbij wordt gebruikgemaakt van degelijke materialen en producten.
  2. Adriana Stan zal de klant op de hoogte stellen van de aard en de omvang van de behandeling, de sessie, de les en de workshop, van de te verwachte resultaten en eventuele risico’s van de behandeling.
  3. Adriana Stan zal de klant zoveel als redelijkerwijs mogelijk is informeren over de financiële gevolgen van de wijziging of aanvulling van de behandeling.
  4. Adriana Stan zal aan de klant vragen om de juiste informatie te verstrekken die nodig is om de behandeling, de sessie, de les of de workshop naar behoren uit te kunnen voeren.
  5. Adriana Stan voert geen behandelingen, lessen of workshops uit die buiten haar beroepscompetenties vallen.
 3. VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT
  1. De klant dient alle gegevens aan Adriana Stan te verstrekken, die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor het goed uitvoeren van de behandeling, de sessie, de les of de workshop.
  2. De klant dient vooraf aan het sluiten van de overeenkomst Adriana Stan op de hoogte te brengen van eventuele specifieke wensen, medische of psychologische toestanden of allergieën.
 4. BETALING
  1. Adriana Stan vermeldt de prijzen van alle behandelingen, sessies, lessen, workshops en producten zichtbaar op de website, in de Yoga Studio & Shop en in het Energetisch Praktijk.
  2. De vermelde prijzen zijn inclusief btw.
  3. Aanbiedingen zijn geldig gedurende de vermelde looptijd en/of voor zolang de voorraad strekt.
  4. De klant dient indien vooraf gemeld, op voorhand te betalen voor speciale lessen/reeksen en workshops of direct na de behandeling, de les of de workshop de betaling van de behandeling, de les of de workshop en de aankoop van eventuele producten contant te voldoen. Onder contante betaling valt ook het bijschrijven van het verschuldigde bedrag op de rekening van Adriana Stan op het tijdstip van de aankoop via een erkende vorm van elektronisch betalen.
  5. Adriana Stan voorziet volgende betalingsmodaliteiten:
   * cash
   * contactloos betalen via QR-code
   * ter plaatse storting op de bankrekeningnummer
 5. ANNULERINGSVOORWAARDEN
  1. De klant dient bij verhindering de afspraak (behandeling, les of workshop) zo spoedig mogelijk te annuleren, maar in ieder geval 48 uur vooraf aan de behandeling, sessie of workshop en ten laatste 4u voor een les in de yogastudio, zodat de annulatie kosteloos kan gebeuren.
  2. Het reservatiesysteem voor yogalessen laat het niet toe om minder dan 4u voor de les te annuleren. Een volledige beurt of de kostprijs van een losse les zal aangerekend worden, wanneer de klant niet deelgenomen heeft en nagelaten heeft om op tijd te annuleren.
  3. Wanneer een klant minder dan 24u voor de aanvang van een behandeling, workshop, speciale yogales of evenement andere dan de vaste yogalessen annuleert, zal het volledige bedrag worden ingehouden. De klant mag wel iemand in zijn plaats naar de afspraak sturen.
  4. Wanneer de klant meer dan 15 minuten te laat komt op de afspraak van een behandeling, een sessie of een workshop mag Adriana Stan de afspraak annuleren en toch het volledige bedrag voor de afgesproken behandeling, sessie of workshop bij de klant in rekening brengen.
  5. In geval van een les in de yogastudio, wordt in de huisregels vermeldt dat toegang tot de yogastudio niet meer toegelaten indien de deur reeds gesloten is, aangezien de les stipt op tijd begint en het toetreden na aanvang zowel de deelnemers als de docent zou storen. In dergelijk geval wordt de les evenmin terugbetaald.
  6. In geval van overmacht hoeven beide partijen zich niet aan de verplichtingen in artikel 5. te houden. Overmacht bestaat uit datgene wat de wet hierover zegt.
 6. KLACHTENAFHANDELING
  1. Heeft de klant een klacht over de behandeling, de les, de workshop of een product, dan dient deze zo spoedig mogelijk, maar minimaal binnen 5 werkdagen na ontdekking, schriftelijk per e-mail en via de telefoon gemeld te worden bij Adriana Stan.
  2. Adriana Stan moet binnen 5 werkdagen een passend antwoord geven op de klacht.
  3. Is een klacht gegrond, dan zal Adriana Stan de behandeling opnieuw uitvoeren, of krediet verlenen om deel te nemen aan een volgende les of workshop, zoals men overeengekomen is. Is dit volgens de klant zinloos, dan dient de klant dit schriftelijk kenbaar te maken.
  4. Komen Adriana Stan en de klant niet tot overeenstemming, dan kan de klant de klacht voorleggen aan de wetgever of een mediator.
 7. BESCHADIGING, DIEFSTAL EN GEBEURTELIJKE ONGEVALLEN
  1. Wanneer de klant meubilair, apparatuur, materiaal of producten in de Yoga Studio beschadigt, dan heeft Adriana Stan het recht om een schadevergoeding van de klant te eisen.
  2. Diefstal wordt door Adriana Stan altijd direct bij de politie gemeld.
  3. Adriana Stan is niet verantwoordelijk voor beschadigingen door derden of diefstal in de Yoga Studio.
  4. Adriana Stan is niet verantwoordelijk voor gebeurtelijke ongevallen in de Yoga Studio of tijdens eender van de activiteiten georganiseerd door Adriana Stan.
  5. Indien de klant een medische achtergrond heeft, dat belangrijk is bij de beoefening van yoga of andere lessen, de deelname aan een les of workshop of het ondergaan van een behandeling, dient de klant dit steeds op voorhand te vermelden. Indien de behandeling, les, workshop of eender andere activiteit gevaarlijk zou zijn voor de klant, dan behoud Adriana Stan het recht om de klant hiervan te informeren en aan te raden om niet deel te nemen. De klant blijft uiteindelijk altijd zelf verantwoordelijk voor zijn gezondheid.
 1. BEHOORLIJK GEDRAG
  De klant dient zich in de Yoga Studio te gedragen volgens de algemeen aanvaardbare normen. Wanneer de klant ook na meerdere waarschuwingen ongehoord bedrag blijft vertonen, heeft Adriana Stan het recht om de klant zonder opgaaf van reden de toegang tot de Yoga Studio te weigeren.
 1. RECHT
  Op elke overeenkomst tussen Adriana Stan en de klant is het Belgische recht van toepassing. In het geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden is telkens de Nederlandse tekst bepalend. De versie die van toepassing is, is steeds de laatst gedeponeerde versie of de versie die van kracht was tijdens het tot stand komen van de overeenkomst.

Voor de aankoop van producten uit de fysieke shop of via de webshop, gelden de algemene voorwaarden van de shop en webshop, te raadplegen via deze LINK of te vinden op de website van de webshop www.adyoginishop.be